Truyền tham số trong Java là cách để gửi input vào để ngôn ngữ máy Java tực thi phương thức tạo đầu vào cho công năng. Những Input này sẽ được các phương thức mà nó muốn sử dụng bên trong để có kết quả mong muốn.
Những kiểu truyền dữ liệu trong tự học Java cơ bản
Lập trình Java cới kiểu truyền references ( tham chiếu )
Đầu tiên anh cùng phân tích một statement( câu lệnh ):
MyClass a = new MyClass( );
Khi thực hành câu lệnh này , Java tạo ra một đối tượng trong bộ nhớ ( không cần quan tâm nó nằm ở đâu ) và trả về một giá trị tham chiếu đến đối tượng đó. Như vậy a không chứa nội dung của đối tượng mà chỉ là một reference tới vùng nhớ của đối tượng mà thôi.
các chị cùng phân tích một statement tiếp theo:
MyClass b = a;
mặc dầu sau câu lệnh này mình có hai giá trị a , b khác nhau. Nhưng hai reference bằng nhau cần chỉ đến cùng một đối tượng phải hai giá trị a và b cần phải chỉ đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ. Vì cùng chỉ đến một đối tượng độc nhất vô nhị sẽ khi a thay đổi thì b sẽ bị ảnh hưởng và ngược lại. Chính vì điểm này cần phải khi gán một reference vào một phương thức thì bản copy của reference này cần phải gây thay đổi đến đối tượng thực trong bộ nhớ.
bởi thế thực ra khi truyền đối tượng làm thông số cho một phương thức chính là truyền giá trị tham chiếu tới đối tượng cần phải truyền ( bản chất vẫn là truyền giá trị – tức thị truyền tham trị ). Java cơ bản
Cơ chế của 1 và 2 là như nhau. Nhưng chị nên tìm hiểu kỹ về hai loại data này để hiểu tốt hơn vì sao đối tượng bị đổi thay khi gán và một phương thức. Các bạn có khả năng biên soạn hơn các nguồn giảng giải khác về vấn đề này bằng cách search Google.

Truyền data kiểu nguyên thủy ( truyền tham trị )
ví dụ:
public class A
public int myVar = 1;
public void doChange( int var )
var = 0;

public void printMyVar( )
System.out.println( "Ket qua: " + myVar );

public class B
public static void main( String[] args )
A a= new A( );
a.doChange( a.myVar );
a.printMyVar( );
Khóa học lập trình Java cơ bản
Khi anh tryền một biến kiểu bổn sơ vào một phương thức , Java phải tạo ra một bản sao của biến và truyền vào phương thức thức đó => Vì bản sao của biến được truyền vào nên biến không bị ảnh hưởng mà chỉ bản sao bị mà thôi.
Vừa rồi là những kiến thức mình đúc kết được và san sớt cho các chị , với seri bài hướng dẫn lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao này của mình , mình đã bỏ rất nhiều công sức để biên soạn , các chị có khả năng giúp rập mình bằng cách san sẻ bài viết tới các chị bè để tham khảo. Đó là 1 lời cảm ơn chân tình nhất mình muốn có.